FaceBook Twitter YouTube
FaceBookna facebook

Všeobecné obchodní podmínky ADLO

1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo na své náklady a na svou zodpovědnost v dohodnutém termínu.

2. Zboží, které má objednavatel podle smlouvy obstarat k vyhotovení díla, je povinen odevzdat zhotoviteli v termínu dohodnutém ve smlouvě. V případě, že objednavatel předá nebo zajistí nebo se zaváže zajistit zhotoviteli určitou část věci/věcí, které mají být použity k plnění dle této smlouvy, nemá to vliv na konečnou cenu díla. Pokud zboží objednavatel neobstará včas, může mu zhotovitel určit přiměřenou lhůtu k jeho dodání a po jejím uplynutí může sám, po dohodě s objednavatelem, toto zboží na účet objednavatele obstarat. Objednavatel je povinen uhradit cenu zboží a náklady spojené s jeho obstaráním zhotoviteli a to bez zbytečného odkladu, na výzvu zhotovitele. Zboží, které je potřeba k vyhotovení díla a které smluvně není povinen dodat objednavatel, dodá zhotovitel.

3. V případě, že se dílo provádí na pozemku, resp. stavbě objednavatele nebo na pozemku objednavatelem určeném, odpovídá objednavatel za případné škody na tomto díle.

4. Objednavatel se zavazuje dostavit se na výzvu zhotovitele k převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části v termínu určeném zhotovitelem.

5. Zhotovitel může dokončit a odevzdat dílo i před termínem určeném ve smlouvě a vyzvat objednavatele k jeho převzetí.

6. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl vyhotovit dílo v určeném termínu důsledkem neplnění smlouvy ze strany objednavatele. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci, prodlužuje se termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou nepředvídatelnou, a/nebo neodvratitelnou překážku, vzniklou nezávisle na vůli smluvní strany, která se na ni odvolává, a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele.

7. Smlouva o dílo je naplněna po odevzdání díla zhotovitelem a podepsáním protokolu o jeho převzetí objednavatelem. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít
a/ nebo podepsat předávací protokol, ačkoliv jsou splněny podmínky pro převzetí díla dle této smlouvy, považuje se dílo za předané v den, kdy byl zhotovitel připraven dílo objednavateli předat, obvykle den, kdy mělo k předání dle výzvy zhotovitele dojít. V tomto případě na objednavatele přechází nebezpečí za škody na díle.

8. Místo plnění je povinen zabezpečit objednavatel, včetně potřebných povolení na montáž, ve smyslu právních předpisů, pokud je to potřeba.

9. Objednavatel je povinen umožnit zhotoviteli i jeho zástupcům vstup na místo plnění a umožnit mu práce v případě potřeby i ve dnech pracovního klidu. Je také povinen zabezpečit místnost (převlékárnu) a prostory k uskladnění materiálu, pokud se jedná o dílo prováděné ve větším rozsahu.

10. Objednavatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele:
- přívod elektrické energie 220V/15A (220V/25A v případě dodávky dveří i se zárubní - rámem) ve vzdálenosti do 25 m od místa realizace
- dostatečné osvětlení místa montáže
- v případě výpadku elektrické energie i pokud jej přímo nezavinil objednavatel je tento povinen převzít všechny následky a náklady s takto vzniklým prostojem zhotovitele
- v průběhu montáže zabezpečit dostatečný prostor pro prováděné práce a zamezit souběžným pracím jiných dodavatelů, pokud by tyto bránily řádnému vyhotovení díla
- zabezpečit parkování vozidel zhotovitele do 100 m od místa montáže
- přívod vody v případě dodávky dveří včetně zárubní
- v případě dodávky dveří včetně zárubně určit výškový bod osazení zárubně, vzhledem ke konečné výšce podlahy
- vytápěné nebo alespoň temperované prostory v minimální teplotě 10° Celsia v místě dodání
- relativní vlhkost prostorů v průběhu montáže a v průběhu používání díla v maximální hodnotě 50 % v místě dodání
- v případě osazení zárubní po dobu 24 hodin po ukončení osazení zárubně, zabezpečit dílo tak, aby nedošlo k jeho dodatečnému vyosení.

11. Objednavatel je povinen řádně připravit místo montáže a to především odstraněním:
a/ Předmětů v blízkém okolí dveří a zárubně (tzn. demontovat vestavěné části nábytku, obklady, koberce), které by mohly bránit vyhotovení díla a/nebo by mohly být v průběhu prací znečištěny nebo poškozeny. Všechny předměty, které budou překážet při demontáži a montáži budou odstraněny, ale ne opět nazpět namontovány (elektrické vypínače a zásuvky, zvonek, obkladové a dekorační lišty, lišty kabelových televizí, lišty telefonních sítí apod.).
b/ Objednavatel je povinen oznámit zhotoviteli skryté skutečnosti, které by překážely řádnému výkonu zhotovitele (např. odstávka elektrického proudu) a především, které by mohly být při demontáži a montáži poškozeny (elektrické rozvody, vodovodní či plynové potrubí vedené a ukryté ve zdivu nebo v podlaze pod dveřmi).
c/ Objednavatel je povinen upozornit ostatní obyvatele na hluk a prašnost souvisící s demontáží a montáží.

12. Objednavatel bere na vědomí, že v případě demontáže původní zárubně dochází v místě dodání ke zvýšené prašnosti.

13. Objednavatel se zavazuje připravit místo dodání tak, aby nedošlo k poškození předmětů následkem takto zvýšené prašnosti.

14. Pokud objednavatel neoznámí zhotoviteli zrušení dohodnutých prací 24 hodin před jejich započetím, je povinen uhradit všechny náklady a prostoje s tímto spojené.

15. Objednavatel se zavazuje převzít od zhotovitele objednané dílo v dohodnutém místě a čase a zaplatit zhotoviteli za vyhotovené dílo cenu dohodnutou ve smlouvě. Objednavatel se zavazuje vyhotovené dílo i přes drobné vady a nedodělky (nebránící účelu využití a řádnému užívání předmětu) převzít podepsáním protokolu o převzetí, s připomínkou o povinnosti zhotovitele tyto vady a nedodělky odstranit. Předáním díla přechází nebezpečí škody na předmětu smlouvy na objednavatele. V případě, že objednavatel neumožní zhotoviteli montáž díla, resp. k ní neposkytne součinnost a/nebo nepřevezme dílo, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň má nárok na smluvní pokutu ve výši zálohy uhrazené objednavatelem a je oprávněn si ponechat složenou zálohu jako úhradu smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody v plné výši.

16. Po předání díla je zhotovitel oprávněn vystavit objednavateli konečnou fakturu (pokud nebylo placeno předem), ve které bude brán zřetel na případně přijatou zálohu.

17. Do 15-ti dnů po předání a převzetí dokončeného díla objednavatelem, vystaví zhotovitel konečný daňový doklad, který bude mít veškeré náležitosti stanovené platnými daňovými předpisy. Objednavatel se zavazuje zaplatit fakturu do 14-ti dnů od jejího vystavení zhotovitelem. V Případě prodlení má nárok na zákonný úrok z prodlení. V případě pochybností lze fakturu doručit doporučenou zásilkou nebo kurýrem. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem připsání účtované částky na účet zhotovitele.

18. Vlastnické právo k předmětu této smlouvy a podle této smlouvy přechází ze zhotovitele na objednavatele až po zaplacení celé dohodnuté částky za dílo. V případě prodlení objednavatele s úhradou delším než 30 dnů ode dne splatnosti, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě jsou strany povinny vrátit si vše, co bylo plněno. Pokud to již není možné, nahradí poskytnuté plnění v penězích. Zhotovitel má také nárok na smluvní pokutu ve výši 20% celkové ceny. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.

19. Objednavatel je povinen reklamovat vady díla, případně jeho části a nedodělky, zřejmé při odevzdání a převzetí díla, nejpozději u tohoto předání a převzetí, jinak jeho právo zaniká. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními občanského zákoníku, přičemž strany výslovně sjednávají, že podstatné porušení smlouvy nepředstavují takové vady, které nebrání funkčnosti díla.

20. V písemné reklamaci je objednavatel povinen uvést vady, přesně je popsat a uschovat předmět reklamace pro předložení zhotoviteli k prohlídce.

21. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, v případě, že tyto vady způsobilo použití předmětu odevzdanému mu ke zpracování objednavatelem, na které předem objednavatele upozornil, ale ten na použití daného předmětu trval. Zhotovitel také neodpovídá za vady vzniklé po dodržení nevhodných pokynů objednavatele, ačkoliv na její nevhodnost objednavatele upozornil a ten přesto na dodržení svých pokynů trval nebo pokud zhotovitel nevhodnost pokynů objednavatele sám nemohl zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným použitím, opotřebováním nebo nesprávným ošetřováním, nesprávnou manipulací díla na straně objednavatele.

22. Zhotovitel poskytuje záruku na bezpečnostní dveře ADLO a příslušenství 24 měsíců.
a) Pokud bylo dílo odevzdáno s montáží, záruka se vztahuje i na montáž.
b) Pokud bylo dílo odevzdáno bez montáže, záruka se nevztahuje na montáž a také na věci s tím spojené.

23. Objednavatel je povinen při sepisování smlouvy upozornit zhotovitele na všechny rozvody a instalace nacházející se do 20 cm po obvodu stavebního otvoru. V případě, že tak neučiní, zhotovitel nezodpovídá za případné škody.

24. Zhotovitel se zavazuje utajovat veškeré skutečnosti o způsobu zabezpečení objednavatele, jakož i o provozních a prostorových poměrech objednavatele, které se v průběhu realizace předmětu plnění dozvěděl. Objednavatel se zavazuje utajit veškeré údaje týkající se technické stránky realizace díla. Výjimku z povinnosti o utajení veškerých skutečností mají smluvní strany jen na základě požadavku orgánů činných v trestním řízení i před začátkem trestního stíhání.

25. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud objednavatel neuhradí zálohu nebo mu nezaplatí konečnou fakturu nebo i bez udání důvodu. Po odstoupení od smlouvy má právo zhotovitel požadovat po objednavateli náhradu vynaložených nákladů, náhradu škody a ušlého zisku, které mu odstoupením od smlouvy vznikly.

26. Písemnost doručovaná druhé smluvní straně doporučenou zásilkou, kterou se adresátovi nepodařilo z jakéhokoliv doručit, se považuje za doručenou třetím dnem uložením zásilky u poskytovatele poštovních služeb.

27. Smluvní strany považují informace a jednání vyplývající z činnosti:
a) Smluvních stran dle této smlouvy za důvěrné.
b) Jakékoli dohody, změny nebo doplňky této smlouvy jsou pro smluvní strany závazné jen tehdy, když jsou prohlášeny za dodatek k této smlouvě a oboustranně podepsány statutárními zástupci objednavatele a zhotovitele.

28. Vztahy neupravené touto smlouvou o dílo a těmito dodacími podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

29. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou. Postoupení pohledávky nebo souboru pohledávek je možné pouze písemnou formou.

30. Smlouva o dílo je vyhotovena jedním originálem a dvěma stejnými kopiemi. Zhotovitel si ponechá originál a jednu kopii, objednavatel obdrží druhou kopii.

INFORMACE o poskytnutí informace o osobních údajích zpracovávaných o dotyčné osobě podle čl. 13 GDPR, při získávání údajů od dotčené osoby.

1. Provozovatel informuje dotyčnou osobu, že o ní zpracovává tyto osobní údaje a to na níže uvedené účely:
a / Titul, Jméno a Příjmení, Bydliště, email, telefonní číslo na vybavení poptávky
b / Titul, Jméno a Příjmení, Bydliště, email, telefonní číslo na vyřízení objednávky
c / Titul, Jméno a Příjmení, Bydliště, email, telefonní číslo na vybavení smlouvy o dílo

Poskytování se uskutečňuje jedním z těchto způsobů:
a / na základě zákona
b / na základě uzavřené smlouvy
c / je podkladem pro uzavření smlouvy
d / je podkladem pro vybavení poptávky

Možný následek neposkytnutí osobních údajů:
Nemožnost uzavření smlouvy, nemožnost vybavení poptávky.

2. Kategorie dotčených osobních údajů:
Běžně zpracovávané osobní údaje jako Titul, Jméno a Příjmení, Adresa trvalého nebo přechodného pobytu, email, telefonní číslo.

3. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytovány:
a / dopravní společnost pro možnost doručení objednávky
b / smluvní montážní osoby a organizace pro možnost vybavení objednávky

4. Předpokládaná doba uchovávání osobních údajů, je 20 let nebo jiná zákonem stanovená lhůta pokud je vyšší než 20 let.

5. Dotyčná osoba má právo zejména:
a / požadovat od provozovatele opravu osobních údajů, jejich vymazání, omezení zpracovávání nebo právo namítat proti takovému zpracovávání
b / má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů,
c / požadovat veškeré dostupné údaje o zdroji informací, pokud osobní údaje nebyly získány přímo od dotyčné osoby,
d / na informace o existenci a důsledcích v případě automatizovaného rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR,
e / při přenosu osobních informací do třetích zemí, mezinárodním organizacím, na přiměřené záruky při přenosu (do třetích zemí se přenos Naší společností neuskutečňuje).

V Praze, dne 01. 06. 2018
Ing. Jozef Adame
jednatel v.r.

SLEVY až do 6.000 Kč

Produkty

Služby

iADLO

Další

Prodejny Galerie realizací Video galerie